Linja Telefonike e Pajtueshmërisë dhe Kundër Korrupsionit

Fryma korporative dhe etika e Continental (p.sh. integriteti, ndershmëria dhe pajtueshmëria me ligjin) dokumentohen në Kodin e Etikës, BAZAT dhe Direktivat e Drejtimit të Korporatës. Kultura jonë korporative bazohet në këto vlera.Lidhje për te Linja Telefonike e Pajtueshmërisë dhe Kundër Korrupsionit (uebsajt i jashtëm)

Që prej vitit 1915.
General Tire. Një markë e Continental.