Etiketa e BE-së për gomat

Në nëntor 2012, në mbarë Evropën u prezantua një etiketë standarde për gomat e automjeteve:

bazuar në tre kritere, Etiketa e BE-së për gomat ofron informacione rreth karakteristikave mjedisore dhe të sigurisë të një gome me qëllim rritjen e sigurisë në rrugë dhe reduktimin e ndotjes.

 • Siguria
  Mbërthimi i sigurt në kushte me lagështirë është shumë i rëndësishëm për drejtim të sigurt të automjetit.

 • Efikasiteti i karburantit
  Rezistenca e ulët në rrotullim kursen karburant dhe ul emetimet e CO2.

 • Zhurma
  Kjo është zhurma e jashtme që bën goma dhe matet në decibelë.

Safety

Siguria

Mbërthimi i sigurt në kushte me lagështirë është shumë i rëndësishëm për drejtim të sigurt të automjetit. Performanca klasifikohet në kategori, A deri G (megjithëse D dhe G nuk përdoren aktualisht). Distanca e ndalimit mes një gome të kategorisë A dhe një gome të kategorisë F mund të jetë deri në 18 metra.

Fuel efficiency

Efikasiteti i karburantit

Rezistenca e ulët në rrotullim kursen karburant dhe ul emetimet e CO2. Gomat e kategorisë A ofrojnë efikasitetin më të lartë në karburant, ku çdo kategori deri në G rrit konsumin në karburant nga 0,42 - 0,56 mpg (0,08 - 0,1 litra/100 km) për një makinë që harxhon 36 mpg (6,5 litra/100 km).

Noise

Zhurma

Kjo është zhurma e jashtme që bën goma dhe matet në decibelë.

Sa më të mbushur të jenë shiritat në etiketë, aq më shumë zhurmë bëjnë gomat.

 

Këshillohet të merrni në konsideratë

Kursimet aktuale në karburant dhe siguria në rrugë varen shumë nga sjellja e shoferit, dhe në veçanti sa vijon:

 • drejtimi ekologjik i automjetit mund të reduktojë shumë konsumin e energjisë,

 • presioni i gomave duhet të kontrollohet rregullisht për të optimizuar mbërthimin në rrugë të lagur dhe performancën e efikasitetit në karburant

 • distancat e ndalimit duhet të respektohen rreptësisht. 

Çfarë tjetër duhet të merret në konsideratë kur zgjidhni goma të reja?

Etiketa e BE-së për gomat është projektuar për të treguar informacion në lidhje me 3 kritere. Megjithatë, ekzistojnë shumë faktorë të tjerë të rëndësishëm të performancës për t'u marrë parasysh, duke përfshirë:

 • Rezistenca ndaj rrëshqitjes në sipërfaqe me ujë

 • Qëndrueshmëria gjatë drejtimit të automjetit

 • Precizioni në manovrim dhe drejtimin e timonit

 • Rezistenca

 • Performanca në frenim

 • Aftësitë në kushte dimërore

Ekzistojnë të paktën deri në 11 faktorë të tjerë të rëndësishëm që përfshijnë testet standarde të gomave përveç kritereve të etiketës.

Prodhuesit e automjeteve kërkojnë standardin më të lartë në të gjithë këta faktorë të performancës përpara se të miratojnë gomat për automjetet e tyre të reja.

Gjithashtu, testet e gomave të publikuara gjerësisht marrin gjithashtu në konsideratë këta faktorë të performancës dhe për këtë arsye vazhdojnë të jenë një burim i shkëlqyer për informacion të pavarur në lidhje me performancën totale të një gome.Informacione të mëtejshme:

Tema e etiketës së gomës në uebsajtin zyrtar të Komisionit të BE-së: http://ec.europa.eu/energy/efficiency/tyres/labelling_en.htm
wikipedia.org: http://en.wikipedia.org/wiki/Tire_label

 

Deklarata jonë mbi Etiketën e BE-së për gomat

 • Continental e mirëpret Etiketën Evropiane të gomave dhe përmirësimin e informacionit rreth gomave për konsumatorët në pikën e shitjes.

 • Prej nëntorit 2012, të gjithë konsumatorët do të informohen rreth efikasitetit të karburantit, vetive të sigurisë dhe niveleve të zhurmës së gomave të reja përmes etiketës.

 • Mes kategorive, konsumi në karburant do të rritet ose do të ulet me 0,42 - 0,56 mpg (0,08 - 0,1 litra/100 km), ndërsa distanca e kërkuar për frenim për një rrugë të lagur me shpejtësi 50 mph (80 km/orë) do të rritet ose do të ulet me deri 6 m.

 • Testet e gomave të kryera nga revistat e makinave do të vazhdojnë të jenë një burim i rëndësishëm informacioni për konsumatorët, duke qenë se ato testojnë deri në 11 veti të mëtejshme që lidhen me sigurinë te produktet, përveç tre kritereve që tregohen në etiketë.

 • Në dimër, bëhen të rëndësishme edhe kritere të tjera të performancës së gomës që nuk përfshihen në etiketë. Shoferët duhet të konsultohen me burime alternative të publikuara, siç janë testet e gomave, këshillat e shitësve, materialet e prodhuesit, etj., kur blejnë goma dimërore.

 • Për informacion të mëtejshëm, kontaktoni me specialistin tuaj të gomave ose vizitoni  www.tyre-label.com

Që prej vitit 1915.
General Tire. Një markë e Continental.